ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2024
MARSAT SA (Societatea) Sediul social: mun. Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 268, judetul Neamt C.U.I. 2662284 Numar de inregistrare in registrul comertului J27/553/1991 Nr. 514 / 02.07.2024 CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MARSAT SA In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, privind societatile si ale actului constitutiv al Societatii, administratorul unic al societatii MARSAT SA convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MARSAT SA, CUI 2662284, in data de 05.08.2024, ora 10.00, la sediul social al Societatii, mun. Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 268, jud. Neamt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 01.08.2024, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Art.1 Aprobarea constituirii calitatii de garant fideiusor, cu renuntare la beneficiului de diviziune si discutiune pana la sfarsitul perioadei de creditare de catre societatea Marsat SA, CUI 2662284, pentru garantarea contractului de credit imobiliar / ipotecar, in valoare de 13.630.537,60 RON (treisprezece milioane sase sute treizeci mii cinci sute treizeci si sapte lei, saizeci bani), inclusiv suplimentarile / prelungirile ulterioare. credit pe care societatea Balky Com SRL, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172 - 176, Cladirea A, corp A2, etaj 2, cam. 17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17139/2023, CUI 26100844, il va incheia cu societatea Agricover Credit IFN SA, CUI 22940237, nr. ordine in reg. com. J23/3261/2011, inscrisa in refistrul general al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RG-PGR-42-110223/08.02.2012 si inscrisa in registrul special al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RS-PJR-42-110067/08.02.2012. Art.2 Aprobarea constituirii calitatii de garant fideiusor, cu renuntare la beneficiului de diviziune si discutiune pana la sfarsitul perioadei de creditare, de catre societatea Marsat SA, CUI 2662284, pentru garantarea contractului de credit imobiliar / ipotecar, in valoare de 6.062.559,20 RON (sase milioane saizeci si doua mii cinci sute cincizeci si noua lei, douazeci bani), inclusiv suplimentarile / prelungirile ulterioare. credit pe care societatea Balky Com SRL, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172 - 176, Cladirea A, corp A2, etaj 2, cam. 17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17139/2023, CUI 26100844, il va incheia cu societatea Agricover Credit IFN SA, CUI 22940237, nr. ordine in reg. com. J23/3261/2011, inscrisa in registrul general al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RG-PGR-42-110223/08.02.2012 si inscrisa in registrul special al IFN-urilor tinut de BNR cu nr. RS-PJR-42-110067/08.02.2012. Art.3 Aprobarea imputernicirii dnei Tarata Andreea, CNP 2860131270015, in calitate de administrator unic al Societatii sa: (i) semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii prezentei Decizii, respectiv: semnarea contractului de credit, a actelor aditionale (inclusiv suplimentarea creditului, prelungirea acestuia sau constituirea de garantii suplimentare), cereri de autentificare si de intabulare, precum si oricare alt contract sau document conex; (ii) sa reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici, autoritati sau entitati, persoane juridice, in legatura cu indeplinirea prezentei Decizii. Daca prima A.G.E.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.E.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 06.08.2024, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii vor putea sa isi exercite in scris dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actonarilor la adresa sediului social al Societatii, mun. Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 268, jud. Neamt, incepand cu data de 05 iulie 2024 sau pot fi obtinute electronic, in baza cererii scrise, prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail office@marsatsa.ro. ADMINISTRATOR UNIC, TARATA ANDREEA

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Vladimirescu, Arad - Romania, 19/6/2024 Convocator Subsemnatul, Cristian Stefan Titu, avand functia de Administrator unic al societatii TELCOMEST SA, persoana juridica de drept roman, o societate infiintata si functionand conform legislatiei din Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Arad cu nr. J02/810/2011, CUI nr. RO22233384, cu sediul social in Comuna Vladimirescu, Str. Jandarmeriei, nr. 22, Judetul Arad - Romania (in continuare denumita "Societatea"), convoaca la sediul social, in prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 23/7/2024, ora 10:00, ce va avea ca obiect al deliberarilor urmatoarele puncte propuse pe Ordinea de zi: 1) Prezentarea Raportului Administratorului societatii cu privire la subscrierile de actiuni din operatiunea de majorare a capitalului social al societatii, aprobata de Adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 10/9/2019, publicata in M.O. - Partea a IV-a nr. 1322/7.4.2020; 2) Prezentarea concluziilor Raportului de expertiza contabila extrajudiciara a creantelor certe, lichide si exigibile detinute de actionarul TELCOM S.p.A. asupra Societatii TELCOMEST S.A., ca urmare a imprumuturilor acordate acesteia din urma, intocmit de Societatea P&S FINCONTA S.R.L., membra a C.E.C.C.A.R. Timis cu Autorizatia nr. A 4427/25.11.2007, reprezentala legal prin administrator Popa Dan Viorel, expert contabil inscris in C.E.C.C.A.R. - Filiala Timis cu Carnet nr. 15443/2010; 3) Aprobarea valorii finale a majorarii capitalului social de la nivelul actual, de 120.000 Lei, prin noi aporturi din partea actionarilor societatii, aport in numerar si/sau in natura si/sau prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile, cu suma totala de 6.088.800,00 Lei, echivalentul sumei de 1.290.000,00 Eur, la cursul de schimb mediu de 4,72 Lei/Eur, prin emisiunea unui numar de 60.888.000 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 Lei; 4) Aprobarea modificarii prevederilor Actului constitutiv al societatii, Capitolul III "Capitalul social. Actiuni", articolul 6. "Capitalul social" si articolul 7. "Actiuni", in consecinta hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la punctele precedente ale Ordinii de Zi; 5) Numirea de imputerniciti pentru ducerea la indeplinere din punct de vedere formal a hotararilor adoptate de catre Adunarea generale a actionarilor. Documentatia aferenta punctelor de pe Ordinea de Zi sunt puse la dispozitia Actionarilor la sediul societatii in timpul orariului normal de functionare. Actionarii pot participa personal la adunare, prin prezentarea unui document de identitate, sau pot fi reprezentati de alte persoane. Reprezentarea Actionarilor in adunare se face prin imputernicire, conform prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, si conform prevederilor Actului constitutiv al societatii. In cazul in care in prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in cea de a doua convocare in data de 24/7/2024, la aceeasi ora, in acelasi loc cu cele ale primei convocari si cu aceeasi Ordine de Zi. Administrator unic, Cristian Stefan Titu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Convocare A.G.O.A. Consiliul de Administratie al Libra Internet Bank S.A., societate bancara inregistrata in Registrul bancar sub nr. RB-PJR-40-037/1999, cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, cod postal 032196, avand cod unic de inregistrare 8119644 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996, prin presedintele Consiliului de Administratie al Libra Internet Bank S.A., Radu Gratian Ghetea, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 19.07.2024, ora 17.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.07.2024, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul financiar al anului 2023. In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 22.07.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Actionarii pot participa la adunari personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Procura speciala se depune la sediul societatii, conform dispozitiilor legale

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Jun 2024
Convocator Adunare Generala Ordinara a Actionarilor: Consiliul de Administratie al SC REPACOM Obor SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Baicului nr. 31, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/299/1991, CUI: RO 892, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 29.07.2024, ora 12.30, la punctul de lucru din Comuna Branesti, str. Industriilor IV nr. 3, judet Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta 22.07.2024, cu urmatoarea ordine de zi: - Aprobarea repartizarii sumei de 2.134.193,90 lei ca dividende, suma reprezentand profitul ramas nerepartizat din exercitiile financiare anterioare. In situatia in care la data convocarii nu se realizeaza cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala se reconvoaca la data de 30.07.2024, ora 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Informatii suplimentare la tel: 0722.779.458. Presedinte CA, Floarea Constantin.
Ziarul Locuri de Munca® - anunturi oferte locuri de munca, anunturi imigrari locuri de munca
Anunturi de mica publicitate in ziarul National
Anunturi in ziare nationale
Anunturi in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Politica de Confidentialitate
ANUNT ZIARE NATIONALE ANUNT ZIARE LOCALE ANUNT U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Contact
12 Jul 2024